สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2566
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2566
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2566

+++++วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นางพรทิพย์ นุกูลกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมทั้งมอบนโยบายเร่งด่วน สพฐ. QUICK POLICY 2565 แก่ผู้บริหารสถานศึกษา สู่การปฏิบัติ โดยมีนายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดประชุม เพื่อให้ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับทราบนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงานในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา และเพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจ ติดตามผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน อันจะส่งผลต่อการบริหารจัดการศึกษาและขับเคลื่อนนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงานในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล นอกจากนี้ ได้มีการมอบโล่ เกียรติบัตร ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูที่ได้รางวัลต่างๆ มากมาย มอบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564 รวมทั้งมีการลงนามข้อตกลงในการพัฒนา PA ประจำปี 2566 และในภาคบ่าย สำนักงานศาลปกครองภูเก็ตได้บรรยายความรู้หัวข้อ “หลักการปฏิบัติราชการ กฎหมายปกครองในการปฏิบัติราชการสำหรับผู้บริหาร” ณ โรงเรียนเมืองถลาง จังหวัดภูเก็ต

เรวดี...ภาพ / ข่าว
เขียนโดย กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน 17 ครั้ง เขียนเมื่อ 2022-11-29 19:36:50