สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ประชุมติดตามการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

 สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ประชุมติดตามการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ชี้แจงสถานศึกษาขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  (Active Learning)

 สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ชี้แจงสถานศึกษาขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ทำกิจกรรมรวมพลังสร้างสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต (กิจกรรมหน้าเสาธง)

 สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ทำกิจกรรมรวมพลังสร้างสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต (กิจกรรมหน้าเสาธง

สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ติดตามตรวจเยี่ยมการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

 สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ติดตามตรวจเยี่ยมการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีก