สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ครั้งที่ 2/ 2565

 สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ครั้งที่ 2/ 2565

ประชุมเตรียมการรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ระยะเวลา  1 ปี ครั้งที่ 1

 ประชุมเตรียมการรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศ

ประชุมคณะกรรมการเสริมสร้างสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครูในสถานศึกษา

 ประชุมคณะกรรมการเสริมสร้างสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครูในสถานศึกษา

สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานนวัตกรรม เพื่อชุมชน จังหวัดพังงา

 สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานนวัตกรรม เพื่อชุมชน จังหวัดพั