วันที่   30   พฤศจิกายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเขางุ้ม 08.30-12.00   - - การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์  10  นางสาววิมลมาศ แซ่ก้าง