วันที่   23   พฤศจิกายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเขางุ้ม 08.30-12.00   - ประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย  16  นางสาวปิ่นอนงค์ อักษรศรี