วันที่   10   พฤศจิกายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเขางุ้ม 08.30-16.30   - ประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ  3  นางสาวณัฐวดี เลี่ยวตระกูล