วันที่   15   พฤศจิกายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเขางุ้ม 08.30-12.00   - ประชุมพิจารณาคัดเลือกขั้นยาเสพติดภูเก็ต  8  นายธีระชล ยอดชู