วันที่   22   พฤศจิกายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเขางุ้ม 08.30-16.30   - ประชุมผ้บริหารการศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม  17  นางสาวนัชชา ประเสริฐ