วันที่   4   พฤศจิกายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเขาทอย 08.30-16.30   - เพื่อใช้ปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ เนื่องจากจะมีช่างปูกระเบื้อง เข้ามาแก้ไขกระเบื้องที่มีปัญหาในห้องอำนวยการ  10  นางสาวชนันธนา หัสดี
ห้องประชุมเขางุ้ม 13.00-16.30   - ทดสอบระบบประชุมคอนฟอเรนช์ สพฐ.  2  นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ