วันที่   3   พฤศจิกายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเขาทอย 08.30-16.30   - เพื่อใช้ปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ เนื่องจากจะมีช่างปูกระเบื้อง เข้ามาแก้ไขกระเบื้องที่มีปัญหาในห้องอำนวยการ  10  นางสาวชนันธนา หัสดี
ห้องประชุมเขางุ้ม 08.30-16.30   - ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  5  นางสาวณัฐวดี เลี่ยวตระกูล