วันที่   8   พฤศจิกายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเขางุ้ม 13.00-16.30   - ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70  10  ธุรการกลุ่มส่งเสริมฯ
ห้องประชุมเขาทอย 08.30-16.30   - เพื่อใช้ปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ เนื่องจากจะมีช่างปูกระเบื้อง เข้ามาแก้ไขกระเบื้องที่มีปัญหาในห้องอำนวยการ  10  นางสาวชนันธนา หัสดี
ห้องประชุมเขางุ้ม 08.30-12.00   - ประชุมชี้แจงการสอบ IJSO ครั้งที่ 20  5  นางสาวจุติมา ฉลองกุล