วันที่   29   กันยายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเขางุ้ม 08.30-12.00   - ประชุมพิจารณาการอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  7  นางสาวณัฏฐา บุตรเผียน