วันที่   28   กันยายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเขางุ้ม 08.30-16.30   - ประเมินผู้อำนวยการโรงเรียนในสหวิทยาเขตสิมิลัน  13  นางยุพา อ้าหมาด
ห้องประชุมเขาทอย 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการพัฒนากิจกรรมเชิงบวกในการปรับพฤติกรรม นักเรียน  10  นางสาวจันทนี บุญนำ