วันที่   26   กันยายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเขางุ้ม 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาฯ  15  นางสาวปิ่นอนงค์ อักษรศรี