วันที่   24   กันยายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเขางุ้ม 08.30-16.30   - การเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป  10  นางสาววิมลมาศ แซ่ก้าง
ห้องประชุมเขาทอย 08.30-16.30   - การเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป  15  นางสาววิมลมาศ แซ่ก้าง