วันที่   21   กันยายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเขางุ้ม 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2566  8  นางสาวจุติมา ฉลองกุล