วันที่   15   กันยายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเขางุ้ม 08.30-16.30   - คัดเลือกรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม / นวัตกรรม / หนังสั้น  16  นางสาวจันทนี บุญนำ