วันที่   3   ตุลาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเขาทอย 08.30-12.00   - ขออนุเคราะห์ศึกษาดุงาน  65  นายศักดิ์เกษม จันคำ