วันที่   22   กันยายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเขาทอย 08.30-16.30   - ประชุมเชิงปฎิบัติการขับเคลื่อนการนำผลการประเมินไปใช้วางแผน พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) ปีงบประมาณ 2565  40  นายศราวุธ เตียวสร้างตระกูล
ห้องประชุมเขางุ้ม 08.30-12.00   - ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน  30  นายศักดิ์เกษม จันคำ