วันที่   8   กันยายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเขางุ้ม 08.30-16.30   - ประชุมชี้าแจงการจัดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เริ่มเวลา 10.00 น.  3  นายศราวุธ เตียวสร้างตระกูล