วันที่   20   กันยายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเขาทอย 08.30-16.30   - ประชุมคัดเลือกรางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 20 พ.ศ.2566  10  นายกิตติพงษ์ ละเอียดศิลป์
ห้องประชุมเขางุ้ม 13.00-16.30   - การประชุมผู้บริหารการศึกษาและ ผอ.กลุ่ม สพม.พงภกรน  10  นางสุภาณี ธรรมประดิษฐ์