วันที่   5   กันยายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเขางุ้ม 08.30-16.30   - พิจารณาผลการประกวดราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา  7  นายไพฑูรย์ ศรีวิชา