วันที่   12   กันยายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเขาทอย 08.30-16.30   - คัดเลือก Best  10  นางญานีลา อุเซ็ง
ห้องประชุมเขางุ้ม 08.30-12.00   - ตรวจสอบความพร้อมเพื่อเตรียมรับการประเมินสัมฤทธิผลฯ  20  นางสาวณัฐวดี เลี่ยวตระกูล
ห้องประชุมเขางุ้ม 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน  5  นางยุพา อ้าหมาด