วันที่   19   กันยายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเขางุ้ม 08.30-12.00   - การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาฯ ตำแหน่งผอ.สพท.  20  นางสาวณัฐวดี เลี่ยวตระกูล
ห้องประชุมเขางุ้ม 13.00-16.30   - การประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  6  นางนันทกานต์ บุรพชนก