วันที่   25   ตุลาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเขางุ้ม 08.30-16.30   - สัมมนาผู้เชียวชาญงานวิจัย  10  นางญานีลา อุเซ็ง
ห้องประชุมเขาทอย 08.30-16.30   - สรุปผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  11  นางสาววรัลธรณ์ อริยธนธีรรัฐ