วันที่   18   ตุลาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเขาทอย 08.30-16.30   - การเก็บข้อมูลการวิจัยการจัดทำข้อมูลเสนอเชิงนโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่  10  นางญานีลา อุเซ็ง
ห้องประชุมเขางุ้ม 08.30-16.30   - ประชุมเงินพระราชทาน  15  ธุรการกลุ่มส่งเสริมฯ