วันที่   8   ตุลาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเขางุ้ม 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง  12  นางสาวณัฐธิดา วิไลสวัสดิ์