วันที่   11   ตุลาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเขาทอย 08.30-16.30   - ประชุมคัดกรองการอ่านขั้นสูง  10  นางสาวจันทนี บุญนำ
ห้องประชุมเขางุ้ม 08.30-16.30   - ประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย (ขอเปลี่ยนกับกลุ่ม ศน. ใช้ศน.ใช้เขาทอย)  17  นางสาวนัชชา ประเสริฐ