วันที่   14   ตุลาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเขาทอย 08.30-16.30   - คัดเลือก Best  10  นางสาวจันทนี บุญนำ
ห้องประชุมเขางุ้ม 08.30-12.00   - นักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหาร  6  นางสาวปิ่นอนงค์ อักษรศรี