วันที่   1   ตุลาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเขาทอย 08.30-16.30   - ประเมินนักเรียน/รางวัลพระราชทาน  15  นางสาวประไพ พิกุลผล
ห้องประชุมเขางุ้ม 08.30-16.30   - นิเทศออนไลน์การยกระดับคุณภาพการศึกษา  10  นางญานีลา อุเซ็ง