วันที่   30   กันยายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเขาทอย 08.30-16.30   - ประชุมคณะทำงานและคณะกรรมการในการจัดกลุ่มผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) และจำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  10  นางสาวจันทนี บุญนำ
ห้องประชุมเขางุ้ม 08.30-16.30   - เก็บข้อมูล ผอ.รร  7  นางยุพา อ้าหมาด