วันที่   20   กันยายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเขาทอย 08.30-16.30   - ประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักราชการ และลูกจ้างชั่วคราว สพม.พงภกรน  52  นางสาวนรีรัตน์ วิวัทพงษ์