วันที่   21   กันยายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเขางุ้ม 08.30-16.30   - ประชุมงบประมาณเหลือจ่าย ปี64  20  นายก้องภพ รักเมือง
ห้องประชุมเขาทอย 08.30-16.30   - ประชุมจัดทำวิจัย  10  ธุรการกลุ่มนิเทศฯ