วันที่   4   กันยายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเขางุ้ม 08.30-16.30   - จัดทำวิจัยด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  10  นางสาวจุติมา ฉลองกุล