วันที่   27   กันยายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเขางุ้ม 08.30-16.30   - ประชุมโครงการพื้นที่ปลอดภัยเยาวชนห่างไกลยาเสพติด  15  ธุรการกลุ่มส่งเสริมฯ