วันที่   17   กันยายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเขางุ้ม 08.30-16.30   - โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (กิจกรรมอบรมทักษะชีวิต)  15  นายธีระชล ยอดชู
ห้องประชุมเขาทอย 08.30-16.30   - ประชุมชี้แจงขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  10  ธุรการกลุ่มนิเทศฯ