วันที่   15   กันยายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเขางุ้ม 08.30-16.30   - ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  16  นางสาวนัชชา ประเสริฐ
ห้องประชุมเขาทอย 13.00-16.30   - ประชุมคณะทำงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  12  นายธีระชล ยอดชู