วันที่   8   กันยายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเขางุ้ม 08.30-16.30   - ประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย  17  นางสาวนัชชา ประเสริฐ