วันที่   2   กันยายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเขางุ้ม 08.30-16.30   - พิจารณาห้องเรียนพิเศษ  8  งานธุรการกลุ่มนโยบายและแผน
ห้องประชุมเขาทอย 08.30-16.30   - ประชุมคณะทำงานวิจัยการจัดเก็บข้อมูลฯ  8  นางสาวจุติมา ฉลองกุล